📣 Snabb leverans från Sverige

Allmänna villkor

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av kontraktet
 3. Rätt till ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Behållande av äganderätten
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden.
 9. Inlösen av kampanjkuponger
 10. Tillämplig lagstiftning
 11. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från Lukas Ye & Jiawei Xu GbR (nedan kallad "Säljaren") gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kunden") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller som egenföretagare.

2) Slutande av kontraktet

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inga bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar till att kunden kan lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgår den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
genom att begära betalning från kunden efter att denne har lagt sin beställning.
Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre ska vara bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han/hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.6 Innan kunden skickar in en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

2.8 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Mer detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

3.3 Ångerrätten gäller inte för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen när avtalet ingås och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen när avtalet ingås.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik.

4.4 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments meddelas kunden i Säljarens webbutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att hantera betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras separat om. Mer information om Shopify Payments finns på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6 Om betalningsmetoden "PayPal-faktura" väljs överlåter säljaren sin betalningsfordran till PayPal. Innan PayPal accepterar säljarens deklaration om överlåtelse ska PayPal göra en kreditvärdighetskontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden att använda betalningsmetoden "PayPal-faktura" vid en negativ kontroll. Om betalningsmetoden "PayPal-faktura" är tillåten av PayPal måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, såvida PayPal inte ger kunden en annan betalningsfrist. I detta fall kan han endast göra en betalning till PayPal med skuldbefriande effekt. Säljaren är dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varor, leveranstid, försändelser, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även vid överlåtelse av fordringar. Dessutom gäller de allmänna användarvillkoren för användning av PayPals Purchase on Account, som kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.7 Om betalningsmetoden "PayPal Direct Debit" har valts kommer PayPal att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före tidsfristen för förhandsanmälan för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han eller hon inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet, om han eller hon är ansvarig för detta.

4.8 Om betalningsmetoden för autogiro via Stripe väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). I det här fallet kommer Stripe att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ha utfärdat ett SEPA-autogiromedgivande, men inte före utgången av perioden för förhandsanmälan för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker via SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han eller hon inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet, om han eller hon är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditvärdighetskontroll när han väljer betalningsmetoden SEPA-direktdebitering och att avvisa denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditvärdighetskontroll.

4.9 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe har valts ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet har ingåtts. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll och att vägra använda denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.

4.10 Om en betalningsmetod som erbjuds via betalningstjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Ytterligare information och Klarnas villkor i detta avseende finns i säljarens betalningsinformation, som kan läsas på följande Internetadress:

https://uniheart.de/pages/zahlungsinformationsseite

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som kunden uppgett, om inget annat avtalats. Vid behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på returkostnaderna.

5.3 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om säljaren med vederbörlig omsorg har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas utan dröjsmål.

5.4 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Behållande av äganderätten

Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas.

7.2 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden.

8.1 Om säljaren enligt avtalets innehåll förutom att leverera varorna även är skyldig att bearbeta varorna enligt vissa specifikationer från kunden, ska kunden förse säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetningen, t.ex. texter, bilder eller grafik i de filformat, formateringar, bild- och filstorlekar som anges av säljaren, och ge säljaren de nödvändiga användningsrättigheterna för detta ändamål. Kunden är ensam ansvarig för anskaffning och förvärv av rättigheter till detta innehåll. Kunden förklarar och tar ansvar för att han har rätt att använda det innehåll som lämnats till säljaren. Han ska särskilt se till att inga tredje parts rättigheter kränks, särskilt inte upphovsrätt, varumärkesrättigheter och personliga rättigheter.

8.2 Kunden ska hålla säljaren skadeslös för alla anspråk från tredje part som denne kan göra gällande mot säljaren i samband med ett intrång i deras rättigheter genom att säljaren avtalsmässigt använder kundens innehåll. I detta sammanhang ska kunden också stå för de rimliga kostnaderna för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla rättegångskostnader och advokatarvoden till det lagstadgade beloppet. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. I händelse av krav från tredje part är kunden skyldig att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse säljaren med all information som krävs för att undersöka kraven och för att försvara sig.

8.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att behandla beställningar om det innehåll som kunden tillhandahåller för detta ändamål bryter mot rättsliga eller officiella förbud eller kränker allmän anständighet. Detta ska särskilt gälla om det finns innehåll som är författningsfientligt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, stötande, ungdomsfarligt och/eller våldsförhärligande.

9) Inlösen av kampanjkuponger

9.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

9.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

9.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

9.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

9.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

9.6 Om värdet av kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

9.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

9.9 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. Överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera att respektive kuponginnehavare är materiellt berättigad.

10) Tillämplig lag

10.1 Alla rättsliga relationer mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för lagarna om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

10.2 Detta lagval med avseende på den lagstadgade ångerrätten gäller inte heller för konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.